برگزاری دوره عمومی زبان انگلیسی

برگزاری دوره عمومی زبان انگلیسی
شهرداری اردبیل بعنوان مجری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهردایهای استان اردبیل برای پرسنل رسمی ، پیمانی و قرادای شهرداری دوره زبان انگلیسی بمدت 24 ساعت بصورت مجازی برگزار می نماید.
همکاران محترم توجه نمایید
حداقل نمره قبولی برای صدور گواهینامه شرکت در دوره 60 از 100 می باشد و به همکارانی  نمره پایانتر گرفته یا مشخصات ناقص ارسال کرده اند برابر ضوابط گواهینامه صادر نخواهد شد.

تاریخ درج محتوا برای مطالعه همکاران از تاریخ 1400/7/6 لغایت 1400/7/9
تاریخ آزمون روز شنبه 1400/7/10 از ساعت 9 صبح الی 11 قبل از ظهر
 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۸