برگزاری دوره  ضمن خدمت اطفاء حریق و نجات در ساختمان های بلند مرتبه

برگزاری دوره ضمن خدمت اطفاء حریق و نجات در ساختمان های بلند مرتبه
ویژه کلیه نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی آتش نشانی اعم از ستاد و عملیاتی بصورت مجازی برگزار می گردد. تاریخ درج محتوا جهت مطالعه همکاران  
1400/7/7 لغایت1400/7/11
تاریخ امتحان روز دوشنبه 1400/7/12 از ساعت 9 صبح الی 11 قبل از ظهر
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
منبع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۷۵