۱۴۰۰/۰۸/۲۹
فراخوان سیزدهمین جشنواره پژوهشی و نو آوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری وروستایی